top of page

Taşıma Sözleşmesi

İş bu sözleşmede “Taşıyıcı” Kargo35.com"; “Gönderici”, gönderiyi taşınmak üzere Taşıyıcı’ya teslim eden gerçek veya tüzel kişiyi; “Gönderi”, taşınan eşyayı; “Alıcı” gönderinin teslim edileceği gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Sözleşme, Kargo35.com ile Gönderici arasında Türkiye genelinde posta tekeline girmeyen, Türk Ticaret Kanunu, Posta Hizmetleri Kanunu , Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki posta ve dosya gönderileri ile kargoların toplanması, taşınması, dağıtımı ve teslimi hizmetlerinin şartları ile tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.


1- Gönderici, Taşıyıcı’ya teslim edeceği gönderilerin içerik bilgisini ve alıcısına ait ad- soyad varsa ticaret unvanı, vergi numarası ve açık adresleri, telefon numaralarını tam ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. Eksik ve yanlış adres bildirimlerinden doğan teslim zamanında gecikme ve diğer eksikliklerden Taşıyıcı sorumlu tutulamaz.


2- Taşıyıcı, Gönderici’ye, Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştireceği taşımalarda geçerli olmak üzere ilan ettiği tarifeye göre taşıma ücretlerini uygulayacaktır. Alıcı ödemeli Gönderiler dışında, taşıma ücreti Gönderen tarafından peşin ödenir. Taşımadan doğan ve taşıma tarihinde yürürlükte olan her türlü vergi, resim ve harçlar Gönderen’e aittir.


Taşıyıcı, “Alıcı ödemeli” gönderilerin, alıcısı tarafından teslim alınmaması ya da ödemesinin yapılmaması halinde gönderiyi teslim etmeyebilir. Bu durumda, Gönderici, gönderinin kendisine iade edilerek taşıma ücreti ve iade ücretini öder.


3- Normal şartlar dahilinde (olağan üstü haller, olumsuz hava ve ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km’ye kadar mesafesi olan gönderiler alıcı adresine 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilir. Taşıma süresinin aşılması durumunda, meydana gelen zararın ispatlanması şartıyla, Taşıyıcı taşıma ücretinin üç katı ile, sınırlı olmak kaydıyla sorumludur. Bu maddede yazılı sürelerde değişiklik yapılması halinde, yapılan değişiklik Taşıyıcı internet sitesinde yayınlanır.


4- Gönderici, gönderi ambalajının, taşıma standartlarının gerektirdiği ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak; taşınacak gönderileri, Taşıyıcı’ ya orijinal ambalajında, eğer mümkün değil ise, evsafına ve taşınma koşullarına uygun sağlamlıktaki diğer ambalaj şekillerinde teslim etmekle yükümlüdür. Gönderici, ayrıca eşyanın sözleşme hükümlerine uygun şekilde gerek araçlarda gerekse elde taşınabilmesi için işaretlenmesi gerekiyorsa, bu işaretleri de koymakla yükümlüdür.


5- Taşıyıcı, güvenli bir taşımacılık için yeterli sağlamlıkta ambalajlanmayan ve bu sebeple hasar görme ihtimali bulunan gönderileri, yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kırılabilecek eşyalar, strafor ile destekli koli içerisinde olmayan otomotiv aksamları, soğuk zincir taşıma gerektirmeyen/bozulmayan gıda ürünleri, kullanılmış, tamir amaçlı sevk edilen elektronik ürünler, yanıcı patlayıcı özelliği olmayan her türlü sıvı madde, temas halinde insan sağlığına zararı olmayan sıvıları taşımaktan imtina edebilir. Yasal mevzuat kapsamında “tehlikeli eşya” olarak tanımlanan, taşınması ruhsata ya da izne bağlı olup da belgeleri ibraz edilmemiş eşya her halükarda taşınmaz.Taşıyıcı, doğru beyan edilmeyen sonradan tehlikeli madde olduğunu tespit ettiği tehlikeli maddenin boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını Gönderici'den isteyebilir.

Taşıyıcı, kıymetli eşya, para, altın, değerli taş, mücevher, kıymetli evrak (çek,senet) ve bu niteliği haiz belgeleri de “taşınması yasak gönderi” olarak nitelendirmektedir. Bu sebeple, kargo teslimi esnasında Taşıyıcı’ya beyan edilmemiş bu nitelikteki gönderinin hasar ve ziyanından Taşıyıcı sorumlu değildir.

Taşıyıcı’nın, muhtemel hasar tehlikesine karşı Göndereci’yi önceden uyarmış ve taşımayı reddetmiş olmasına rağmen, Gönderici’nin ısrarıyla, büyüklüğü, ağırlığı ve niteliği itibarıyla kırılabilecek ya da yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşyayı teslim etmesi halinde Gönderici, bu nitelikteki kargonun hasar ve zayiinden, ayrıca taşıma esnasında diğer kargolara verdiği zarardan doğrudan sorumludur.

5- Taşıyıcı, gönderici adresinde teslim alacağı ürünün bozuk, hasarlı veya taşımaya uygun olmadığını alıcıya sözlü olarak belirterek taşımayı ret edebilir.

6- Taşıyıcı “Adrese Teslim Kargo” olarak gönderilen gönderiyi adreste hazır bulunan kişiye teslim eder. Kimlik ibraz edilmediği ya da teslimat kodunun bildirilmediği durumlarda Taşıyıcı gönderiyi teslim etmeme hakkına sahiptir. Alıcı adresinde kimsenin olmaması durumunda, gönderinin adrese getirildiğine dair ihbar notu bırakılır ve gönderi varış birimine (Şube/Acente/Teslimat Noktası) geri getirilir. Varış birimine (Şube/Acente/Teslimat Noktası) geri getirilen Gönderiler 3 iş günü içerisinde Alıcı tarafından ilgili birime gidilerek teslim alınmalıdır. Aksi takdirde Gönderici’ ye bilgi verilerek çıkış birimine (Şube/Acente) iade edilir. Teslimat noktasına teslim edilen gönderiler, Alıcı tarafından teslim alınmalıdır.


7- Gönderici veya Alıcı tarafından alınmayan gönderiler, Taşıyıcı bünyesinde depolanır. Bu durumda, depolama ve iade masrafı ve Gönderi’ nin teslim edilmemesinden ve alınmamasından doğacak her türlü masraf ve giderler Gönderici’ ye aittir. Taşıyıcı, gerekli görmesi halinde, Gönderici ya da Alıcı tarafından teslim alınmayan gönderiler üzerinde başkaca ihbara gerek kalmaksızın Türk Ticaret Kanunu 891. Maddesi gereği hapis hakkını kullanır.


8- Bu dokümanda detaylı yazılamayan Taşıyıcı’nın hizmet seviyesi taahhütleri, sunmuş olduğu ürün ve hizmetler, tarifeler ve kampanyalar ile ilgili detaylı bilgiye www.kargo35.com adresinden ulaşılabilir. Taşıyıcı, Gönderici’nin gerekli koşulları sağlaması halinde taşıma hizmeti kapsamında Gönderici’yi kampanyalardan yararlandırma hakkına sahiptir. Taşıyıcı’nın kampanya koşullarını, sürelerini, içeriğini değiştirme hakkının bulunmaktadır.


9- Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleştirilebilecek vergi ve diğer mali denetimlerde ticari emtia olup da irsaliyesi bulunmayan veya eksik belge nedeniyle el konulan kargolara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk Gönderici’ ye aittir.


10- Gönderinin alıcıya teslimi sırasında, zayi/kayıp olduğu anlaşılıyor ise, Taşıyıcı tarafından ödenecek tazminat tutarı, Gönderici tarafından beyan edilmiş ve Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş bir değer var ise bu değere göre; böyle bir değer yok ise, zayi olan kargonun değerine ilişkin Taşıyıcı ve Gönderici’nin bir mutabakat belgesi ile; böyle bir belge de yok ise Gönderici tarafından ispat edilmek şartıyla kargonun teslim alındığı yer ve zamandaki her türlü vergiden ari piyasa değerine göre tespit olunur.
Hasar halinde, durum ve şartlara göre kargonun tamir bedeli veya hasarsız değeri ile hasarlı değeri arasındaki fark tazmin bedeli olarak ödenir. Tazmin bedelinde sorumluluk sınırı TTK. 882.maddesi uyarınca, kargonun ziya ya da tamamının hasarı halinde, hasara uğrayan kısmının brüt ağırlığının kg başına 8.33 SDR (özel çekme hakkı) ile sınırlı olup, Gönderici, bu bedelin üzerinde bir bedeli tazmin bedeli olarak talep edemez. Zararın meydana gelmesinde Gönderici’ nin de kusuru olması durumunda tazmin bedeli Gönderici’ nin kusuru oranında indirilir. Taşıyıcı’ nın manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

Taşıyıcı’nın sorumluluğu, gönderinin kendisine teslim edildiği tarihten Alıcısına teslim edildiği tarihe kadar geçen süre çerisinde meydana gelen kayıp ve hasarla sınırlıdır. Kayıp ve hasar, Taşıyıcı’nın kendi kusurundan doğmayan bir sebepten, gönderide önceden mevcut noksan ve ayıplardan, gönderinin mahiyetinden ve/veya ambalajından, Gönderici/Alıcı’nın fiilinden veya talimatından kaynaklanıyorsa, Taşıyıcı’nın sorumluluğu yoktur.


11- Gönderinin alıcıya teslimi sırasında, zayi/kayıp olduğu anlaşılıyor ise, Taşıyıcı tarafından ödenecek tazminat tutarı, Gönderici tarafından beyan edilmiş ve Taşıyıcı tarafından kabul edilmiş bir değer var ise bu değere göre; böyle bir değer yok ise, zayi olan kargonun değerine ilişkin Taşıyıcı ve Gönderici’nin bir mutabakat belgesi ile; böyle bir belge de yok ise Gönderici tarafından ispat edilmek şartıyla kargonun teslim alındığı yer ve zamandaki her türlü vergiden ari piyasa değerine göre tespit olunur.


12- İhtirazi kayıt beyan edilmeksizin Alıcı tarafından teslim alınan gönderiden dolayı Taşıyıcı’nın, hiçbir sorumluluğu yoktur.


14- Sözleşme’nin yorumundan ve/veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 

bottom of page